AĞAÇLANDIRMA İLANI 
 
 
SİVAS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
Kiralanacak Taşınmazlar
Sıra No
Taşınmaz No
İlçesi
Mah/Köy
Ada
Parsel
Yüzölçüm(m2)
Kiraya Verilecek Yüzölçüm (m2)
1
58090109093
Hafik
Ekingölü
111
219
43.702,14
43.702,14
2
58060101161
Gemerek
Beştepeler
121
25
43.500,00
43.500,00
3
58150102715
Ulaş
Kurtlukaya
125
9
109.737,08
109.737,08
 
1-Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen  mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz mallar;  17/09/2013 tarih ve 28768 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren,  358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği  ile Ağaçlandırma Yönetmeliği çerçevesinde; badem, ceviz, zeytin vb yetiştirilmek amacıyla on yılı (on yıl dahil) geçmemek üzere ağaçlandırma yapılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ön izin ve kiralama işlemleri için başvurular alınacaktır.
2-Başvurular 01.10.2018 tarihinden 30.10.2018 Salı günü saat 17:00'ye kadar taşınmazın bulunduğu ilçe Kaymakamlığına (Milli Emlak Şefliği) yapılacaktır. 
3-İsteklilerin başvuru süresinin bitimine kadar başvuru bedelini yatırması,  ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği ile müracaat etmeleri zorunludur.                                                                                                                                                                         
          Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişileri adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.
BAŞVURU SAHİPLERİNDEN ALINACAK BAŞVURU BEDELLERİ
Grup Başvuru Bedeli
Birinci Grup 351,00 TL            İkinci Grup 3.510,00 TL
          358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hak sahipliği grupları;
             a) Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde  oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler 100.000 m²’ye kadar (100.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
             b) İkinci grup: Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3.000.000 m²’ye kadar (3.000.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
4-Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, yukarıda belirtilen öncelik sırası ve taşınmaz yüzölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir.
5-Her aileden sadece bir kişi hak sahibi olabilir.
6-Bir taşınmaz için aynı gruptan birden fazla kişinin başvuruda bulunması ve taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olur.
7-Bir taşınmaz hakkında birden fazla başvuru yapılması, bu taşınmazın yüzölçümünün birden fazla kişinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar büyük olması ve başvuru sahiplerinin hak sahibi olabilecekleri miktarlar çerçevesinde taşınmazın aynı kısmı için talepte bulunmaları halinde; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara (öncelik sırasına ve yüzölçüme) göre taşınmazın hangi bölümü hakkında hangi başvuru sahibinin hak sahibi olacağı, bu hak sahiplerine ön izin verileceği ve kiralama yapılacağı; aynı gruptaki başvuru sahipleri arasında öncelikle anlaşma yapılmak suretiyle, anlaşma sağlanamaması halinde ise, İdarece hak sahipleri arasında kura çekilmek suretiyle belirlenir.
8-Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmez.
9-Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda hak sahiplerine ağaçlandırma yapılmak üzere uygulama projesi hazırlanması amacıyla bedelsiz olarak doksan gün süreli ön izin verilir.
         Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına üç nüsha olarak hazırlattırılan uygulama projesi yetkili Orman İdaresine onaylatılır. Uygulama projesinde; ağaçlandırmanın ne kadar süre içinde tamamlanacağı, yıllar itibarıyla yapılması gereken faaliyetler ile yapılacak ise ara tarım ve süresi ayrı ayrı gösterilir. Onaylanan projenin iki örneği yetkili Orman İdaresince İdareye gönderilir. Uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, İdarece bir kereye mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir. Ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön izin İdarece iptal edilir.
10-Ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazların yıllık tahmini kira bedelleri; Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedeller üzerinden tespit edilir. 
11-İlk yıl kira bedeli ihale bedeline; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar kira bedelleri ise, Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere yüzde elli indirim uygulanarak tahsil edilir. Altıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil edilir. Kira bedelleri yıllık ve peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, varsa taşınmazın üzerindeki muhdesat için tespit ve takdir edilen bedel kiracı tarafından peşin olarak İdareye ödenir.
12-İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya sivas.csb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.
01.10.2018
İlan olunur.