T.C.
HAFİK KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Hafik Çınarlı İlkokulu Lojman Onarım işi, Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliği 18 (1)  maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
1-İdarenin:
 
 
a) Adı
:
Hafik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
:
Hafik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Hükümet Konağı 58760 HAFİK/ SİVAS
c) Telefon ve Faks Numarası
:
0346 841 20 23 – 0346 841 20 23
2- İhalenin
 
 
a) Yapılacağı Yer
:
Hafik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
Toplantı Salonu
b) Tarih ve Saati
:
19/07/2018 Perşembe – saat 14.30
3- Tekliflerin
 
 
a) Verileceği yer
:
Hafik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
Toplantı Salonu
b) Tarih ve saat
:
19/07/2018 Perşembe – saat 14.30
             Teklifler yukarıda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
4- İhale Konusu İşlerin
 
 
İşin Tanımı
  :
Hafik  Çınarlı İlkokulu Lojman Onarım işi
İşin Niteliği                      
:
Onarım işi
İşin Miktarı                        
Yer Teslim Tarihi                                      :                                        
:
Hafik  Çınarlı İlkokulu Lojman Onarım işi
Sözleşme Tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
İşin Yapılma Yeri             
:
Hafik
İşe Başlama Tarihi           
:
Yer teslim tarihinden itibaren 3 (Üç ) takvim günü içinde işe başlanacaktır.
İşin Bitim Tarihi              
:
İşe Başlama tarihinden itibaren 40 takvim günüdür.
5- İhale Dokümanının Görüleceği Yer
:
İdarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.
 
6- İhale Dokümanının Hangi Bedelle Alınacağı
 
:
 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. (T.C. Hafik Ziraat Bankasındaki Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının  26663379-5014 no’lu hesabına 500 TL yatırılarak dekont karşılığında alınacaktır.) dekontu ibraz edilecektir.)
 
 
7-Geçici Teminat
 
:
 
Teklif edilen bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacaktır.
 
 
8- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
8.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
  b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
  1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
        c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
          1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
       d) (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
       e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  
       f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
       g) 8.2. nci maddede belirtilen, şekli ve içeriği Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
        h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
       ı) Dosya ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. (Dosya ücreti teslimat makbuzu ile bankaya yatırılacaktır.)
8.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
8.2.1-İsteklilerin, mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
8.2.2- İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 30 u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 5 yıl içinde iş deneyimini gösteren belge, (istekliler iş deneyim belgelerini Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği usul ve esaslara göre güncelleyerek, güncellenmiş tutarı imzalı olarak iş deneyim belgesinin ekinde sunacaklardır.)
8.2.3-Bu ihalede İnşaat  Mühendislik bölümü mezunlarının diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir
8.3. Belgelerin sunuluş şekli
8.3.1-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
8.3.2-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.
8.3.3-1istekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatları çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde ve idari şartnamenin 18. Madde belirtilen usullere göre verilecektir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9- verilen teklifler geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az  90  (Doksan) takvim günü olmalıdır.
10-Teklifte bulunan istekliler, idarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısı ve eklerini peşinen kabul etmiş sayılır.
11- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez. İş ortaklığı ihaleye teklif verebilir
13- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
14- Birliğimizin ihalesi 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazete yayımlanan KÖYLERE       HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ ‘ne göre yapılacaktır.
15- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 12.07.2018
 
 
   Mustafa SERİN
                 Kaymakam V.
     Birlik Başkanı