T.C.
HAFİK KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
KİLİTLİ PARKE TAŞI  İHALE  İLANI
İlçemiz 2018 yılı  KÖYDES programında yer alan 48.000 m2 6 cm lik kilitli parke taşı paletli olarak temini ve nakli işi   Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliği 18 (1)  maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin:
 
 
 
a) Adı
:
Hafik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
b) Adresi
:
Hafik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Hükümet Konağı 58760 HAFİK/ SİVAS
 
c) Telefon ve Faks Numarası
:
0346 841 20 23 – 0346 841 20 23
 
2- İhalenin
 
 
 
a) Yapılacağı Yer
:
Hafik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu
 
b) Tarih ve Saati
:
03.05.2018 Perşembe – saat 14.00
 
3- Tekliflerin
 
 
 
a) Verileceği yer
:
Hafik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu
 
b) Tarih ve saat
:
03.05.2018 Perşembe – saat 14.00
 
             Teklifler yukarıda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
 
4- İhale Konusu İşlerin
 
 
 
İşin Tanımı
:
İlçemiz;Adamlı,Bahçecik,Beydili,Beykonağı,Çömlekli,
Dündar,Emre,Günyamaç,Karlı,Koşuddere,
 
   
Oymadere,Tavşanlı,Topcuyeniköy,İnköy,Öreğil,
Kurugöl,Düzyayla,Kızılören,Küpecik,Ekingölü
Yakaboyu,Üzeyir,Çakmak, köylerine 48.000 m2  
6 cm lik kilitli parke taşı paletli olarak temini ve nakli işi.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
 
5.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
 
       
        a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
        b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
  1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
        c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.       
  1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      a) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  
      b) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
      c) 8.2. teklif edilen bedelin % 3. Az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat olarak nakit yada geçici teminat mektubu verilecektir.
      d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
8.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
9-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
10- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.
11- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
12-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
13-Birliğimiz, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Birlik, 28.04.2007 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
 
 
4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. İhale dokümanının görülmesi ve temini:
4.2.1. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Birliğimize T.C.Hafik Ziraat Bankasındaki Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının  26663379-5014 no’lu hesabına 500 TL yatırılarak dekont karşılığında alınacaktır.)
4.3.1.  İhale dokümanının görülmesi:
4.3.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir Hafik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Adresinde görülebilir.
5.1. Tekliflerin 03.05.2018 tarihinde saat14.00  a kadar Hafik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına bizzat istekli kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde verilen teklifler değerlendirilmeye alınamaz
6,1istekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatları çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde ve idari şartnamenin 18. Madde belirtilen usullere göre verilecektir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
7.1 verilen teklifler geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (otuz) takvim günü olmalıdır.
8.1 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
9.1 Teklifler KDV hariç verilecektir.
 10.1 İhale ile ilgili diğer bilgiler şartnamede mevcuttur
11.1 Birliğimizin ihalesi 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazete yayımlanan KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ ‘ne göre yapılacaktır.
12.1 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  24.04.2018
Ömer Sait KARAKAŞ
                 Kaymakam V.
     Birlik Başkanı